Dokumenty

VÝBEROVÉ KONANIE - miestna občianska poriadková služba
pdf Ponuka zamestnania - výberové konanie - miestne občianske poriadkové služby; dátum zverejnenia: 7.11.2017
VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2017
pdf Rozhodnutie o vyhlásení volieb
pdf Informácie pre voliča
pdf Informácia pre voliča 2
pdf VZN obce Ratková - vyhradenie plochy na vylepovanie volebných plagátov
pdf Zoznam volebných okrskov obce Ratková a určenie volebnej miestnosti
pdf Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb
pdf Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov - predseda BBSK
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov - poslanci do zastupiteľstva BBSK
pdf Oznámenie o čase a mieste konania volieb
docx Žiadosť o ohlasovanie mimo volebnej miestnosti
pdf Hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky
pdf Výsledky volieb 4.11.2017
VÝBEROVÉ KONANIE - Budova potravín súp. č. 46
pdf Vyhlásenie výberového konania - prenájom nebytovej budovy - Potraviny súp. č. 46, dátum zverejnenia: 13.06.2017
VÝBEROVÉ KONANIE - Riaditeľ-ka Materskej školy v Ratkovej
pdf Výberové konanie - riaditeľ-ka Materskej školy v Ratkovej, dátum zverejnenia: 07.11.2017
pdf Vyhlásenie výberového konania - Riaditeľ-ka Materskej školy v Ratkovej, dátum zverejnenia: 13.06.2017
Obecné zastupiteľstvo, rok 2017
pdf Uznesenia zo dňa 20.01.2017
pdf Program zasadnutia OZ 24.02.2017
pdf Uznesenia zo dňa 24.02.2017
pdf Návrh programu OZ 02.03.2017
pdf Uznesenia zo dňa 02.03.2017
pdf Návrh programu OZ 01.06.2017
pdf Uznesenie zo dňa 01.06.2017
pdf Návrh programu OZ 24.08.2017
pdf Uznesenia zo dňa 24.08.2017
pdf Návrh programu OZ 12.09.2017
pdf Uznesenia zo dňa 12.09.2017
pdf Uznesenia zo dňa 26.10.2017
pdf Uznesenia zo dňa 22.12.2017
Oznámenie o uložení zásielky - verejná vyhláška
pdf Oznámenie o uložení zásielky - Radka Nguyenová
pdf Oznámenie o uložení písomnosti - Radka Nguyenová - DÚ Martin
pdf Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - Adela Chichová
pdf Oznámenie o mieste uloženia zásielky - Marcela Farkašová
pdf Oznámenie o mieste uloženia zásielky - Ing. Arch. Matej Hajas
pdf Oznámenie o mieste uloženia zásielky - Stanislav Chicho, roč. 1988
pdf Oznámenie o uložení zásielky - Stanislav Chicho, roč. 1988
pdf Oznámenie o uložení zásielky - Radka Nguyenová
pdf Oznámenie o uložení zásielky - Mário Niemiecz
pdf Radka Nguyenová - Oznámenie o uložení zásielky - Exekútorský úrad Martin
pdf Janka Sendreiová - oznámenie o uložení zásielky
pdf Marcel Farkaš - oznámenie o uložení listovej zásielky
Voľby do NRSR 2016
Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke http://www.minv.sk/?volby-nrsr
pdf Rozhodnutie predsedu NR SR č. 307/2015 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
pdf Zoznam volebných okrskov a volebných miestností
pdf Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR 2016
pdf Informácia pre voliča - SK
pdf Informácia pre voliča - DE
pdf Informácia pre voliča - HU
pdf Informácia pre voliča - RO
pdf Informácia pre voliča - RU
pdf Informácia pre voliča - UA
pdf VZN obce Ratková - Umiestňovanie volebných plagátov a prospektov
Iné
pdf Oznámenie o strategickom dokumente - PHSR obce Rákoš 2015-2024 - dátum zverejnenia: 12.11.2015
pdf INFORMÁCIA - PHSR obce Rákoš 2015-2024 - dátum zverejnenia: 12.11.2015
pdf II. kvartal 2015 sprava o zakazkach podla § 9 ods. 9 z o VO
pdf Informácia pre verejnosť - PHSR obce Rákoš 2015-2023
pdf Návrh Smernice finančného riadenia a finančnej kontroly
pdf Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Ratková
pdf Verejná vyhláška - Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených v poľovnom revíri č. 02/RA/2007 Ratková, dátum zverejnenia: 05.10.2016
pdf Oznámenie o strategickom dokumente - Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016-2023; zverejnené: 17.10.2017
Evidencia obyvateľov
Ohlasovňa pobytu v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zverejňuje:
pdf Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Erik Chicho
pdf Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Milan Adamec
pdf Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Vladimír Surový
pdf Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Patrícia Balážová
pdf Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Polhošovci
pdf Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ratková 68
pdf Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ratková 192
pdf Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ratková 157
Oznámenie o dražbe nehnuteľností
pdf Oznámenie o dražbe - Rodinný dom s. č. 144 a príslušné nehnuteľnosti
pdf Oznámenie o dražbe - Rodinný dom s. č. 9 a č. 10 a príslušné nehnuteľnosti
VÝVEROVÉ KONANIE - Učiteľ/-ka Materskej školy v Ratkovej
1.6.2015-31.7.2015
pdf Výberové konanie - učiteľ-ka MŠ
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014
pdf VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 15.11.2014
pdf VZN o vyhradení plochy na vylepovanie volebných plagátov
pdf Zaregistrovaní kandidáti na funkciu starostu obce
pdf Zaregistrovaní kandidáti na poslancov Obecného zastupiteľstva
pdf Oznámenie o menovaní zapisovateľa
pdf Oznámenie o počte obyvateľov
pdf Harmonogram volieb do orgánov samosprávy obcí 2014
VÝBEROVÉ KONANIE - Riaditeľ ZŠ v Ratkovej
pdf NOVÉ výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ v Ratkovej
pdf Zrušenie výberového konania - Riaditeľ Základnej školy v Ratkovej
pdf Vyhlásenie výberového konania - Riaditeľ Základnej školy v Ratkovej
Oznámenie o začatí správneho konania
pdf Oznámenie o začatí správneho konania v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní - vydanie súhlasu na výrub drevín - Jozef Zrak SHR - dátum zverejnenia 16.10.2015
pdf Oznámenie o začatí správneho konania v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní - vydanie súhlasu na výrub drevín - Základná škola Ratková - dátum zverejnenia 01.10.2015
pdf Oznámenie o začatí správneho konania v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní - vydanie súhlasu na výrub drevín - Ľubomír Chicho, Ratková - dátum zverejnenia 29.03.2017
Dokumenty - BBSK
pdf Územný plán veľkého územného celku BBK - Zmeny a doplnky 2014 - oznámenie o strategickom dokumente
docx Oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP
pdf ROZHODNUTIE - Úzmený plán VÚC BB - Zmeny a doplnky 2014
pdf PHSR BBSK 2015-2023 - Oznámenie o strategickom dokumente
pdf PHSR BBSK 2015-2023 - Rozsah hodnotenia
Verejné vyhlášky
pdf Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Eduard Meszáros, Ratková 24 - dátum vyvesenia 03.06.2015
pdf Verejná vyhláška - žiadosť o vyjadrenie k využitiu územia v 50 m ochrannom pásme lesa - záväzné stanovisko - Realizácia optických sietí - dátum vyvesenia: 10.11.2015
Obecné zastupiteľstvo, rok 2016
pdf Uznesenia zo dňa 17.03.2016
pdf Uznesenia zo dňa 22.04.2016
pdf Uznesenia zo dňa 24.06.2016
pdf Uznesenia zo dňa 19.08.2016
pdf Uznesenia zo dňa 27.09.2016
pdf Uznesenia zo dňa 09.12.2016
Obecné zastupiteľstvo, rok 2015
pdf Uznesenie zo dňa 08.03.2015
pdf Uznesenia zo dňa 24.04.2015
pdf Uznesenia zo dňa 26.06.2015
pdf Uznesenia zo dňa 10.09.2015
pdf Uznesenia zo dňa 14.12.2015
Obecné zastupiteľstvo, rok 2014
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 24.01.2014
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 20.02.2014
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 02.04.2014
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 27.06.2014
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 13.10.2014
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 12.12.2014
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 15.12.2014
Obecné zastupiteľstvo, rok 2013
Uznesenia zo zasadnutí OZ
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 07.02.2013
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 11.04.2013
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 21.06.2013
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 13.07.2013
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 26.07.2013
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 27.09.2013
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 25.10.2013
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 27.12.2013
Obecné zastupiteľstvo, rok 2011, 2012
Uznesenia zo zasadnutí OZ
jpg Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 9.8.2011
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 25.8.2011
jpg Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 7.10.2011
jpg Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 14.10.2011
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 10.11.2011
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 15.12.2011
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 15.2.2012
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 22.03.2012
pdf Uznesenie zo zasadnutia Oz zo dňa 16.4.2012
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 30.04.2012
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 28.6.2012
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 13.07.2012
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 30.7.2012
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 14.9.2012
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 2.11.2012
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 6.11.2012
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 29.11.2012
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 12.12.2012
Rozpočet obce Ratková
Súbor dokumentov týkajúcich sa rozpočtu obce
pdf Rozpočet obce Ratková 2012 schválený uznesením OZ č.91/2011
pdf Programový rozpočet 2013-2015 schválený uznesením OZ č.5/2013
pdf Programový rozpočet 2014-2016 schválený uznesením OZ 78/2013
pdf Návrh rozpočtu obce Ratková na rok 2015
pdf NÁVRH ROZPOČTU OBCE Ratková na r. 2017 - 2019 - PRÍJMY, dátum zverejnenia: 24.11.2016
pdf NÁVRH ROZPOČTU OBCE Ratková na r. 2017 - 2019 - VÝDAVKY, dátum zverejnenia: 24.11.2016
Všeobecne záväzné nariadenia obce Ratková
Zverejňovanie návrhov a schválených VZN obce
pdf Štatút obce Ratková
pdf VZN č. 1/2014 - O pravidlách spolunažívania a udržania verejného poriadku
pdf VZN č. 2/2014 - Prevádzkový poriadok pre pohrebiská Ratková-Repištia
pdf VZN č. 1/2013 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov
pdf Zásady na obeh účtovných dokladov obce Ratková
pdf VZN č. 2/2012 o miestnych daniach
pdf VZN č. 1/2012 Zásady odmeňovania poslancov
pdf Schválené VZN 1/2011 o hospodárení s majetkom obce Ratková
pdf VZN č. 3/2014 - o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Ratková
pdf VZN č. 2/2013 o verejnom obstarávaní
pdf VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ratková s účinnosťou od 1.1.2016
pdf VZN č. 1/2016 - Zásady pre prijímanie, evidovanie, prešetrovanie a vybavovanie sťažností fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach obce Ratková, účinnosť od 01.04.2016
pdf VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ratková
pdf VZN o podmienkach chovu, držania a manipulácie chovateľov a držiteľov psov zo dňa 24.08.2006
pdf Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ratková
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE RATKOVÁ
Plány a Správy z kontrolnej činnosti
pdf Správa hl.kontrolora za rok 2012
pdf Správa o kontrolnej činnosti a výsledku kontrol I.polrok 2013
pdf Správa o kontrolnej činnosti a výsledku kontrol II.polrok 2013
pdf Plán kontrolnej činnosti I.polrok 2014
pdf Plán kontrolnej činnosti II.polrok 2014
pdf Správa o kontrolnej činnosti a výsledkoch kontrol za 1. polrok 2014
pdf Správa hlavného kontrolóra za rok 2014
pdf Plán kontrolnej činnosti za I. polrok 2015
pdf Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015
pdf Správa hlavného kontrolóra za rok 2015
pdf Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2016
pdf Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2016
pdf Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
pdf Správa hlavného kontrolóra za rok 2016
pdf Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu 2016
pdf Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
pdf Správa o výsledku kontroly účtovných dokladov za I. Q 2017
ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE RATKOVÁ
pdf Záverečný účet obce 2010
pdf Stanovisko Hl.kontrolora k zav.účtu 2010
pdf Záverečný účet obce 2011
pdf Stanovisko Hl. kontrolora k zav účtu 2011
pdf Záverečný účet obce 2012
pdf Stanovisko Hl.kontrolora k zav. účtu 2012
pdf Stanovisko Hl.kontrolora k zav.účtu 2013
pdf Záverečný účet obce 2015
pdf Záverečný účet obce Ratková za rok 2016