Aktuality

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Ratková

Obecné zastupiteľstvo Obce Ratková v súlade s § 11 ods. 4 a § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení na svojom zasadnutí dňa 27.09.2016 uznesením č. 36/2016 vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra obce Ratková. Informácie v súvislosti s voľbou hlavného kontrolóra sú zverejnené v sekcii "Dokumenty" a v sekcii "Vývesná tabuľa".