Aktuality

VÝZVA - ochrana pozemkov pred zaburinením

Okresný úrad v Rimavskej Sobote, pozemkový a lesný odbor

upozrňuje a vyzýva

každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako ustanovuje § 3 zákona. Konkrétne - každý vlastník, nájomca a správca poľnohopodárskej pôdy je povinný:

1. vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
2. predchádzať výskytu a šíreniu burín,
3. zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia  a bola zachovaná funkčná  spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí,
4. usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou na OÚ RS katastrálnom odbore.

Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí sa priestupku (fyzická osoba) alebo správneho deliktu (právnická osoba - podnikateľ) podľa § 25 a § 26 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy, pričom za tieto právne delikty môže správny orgán uložiť pokutu až do výšky 33 000,- €. Vzhľadom na závažnosť tejto problematiky bude orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy, t. j. tunajší odbor aj tento rok kontrolovať plnenie povinností ustanovených zákonom o ochrane poľnohospodárskej pôdy podľa vypracovaného harmonogramu.

Informácia zverejnená dňa 04.05.2015