Aktuality

Návrh rozpočtu obce Ratková pre rok 2017
Obec Ratková dňom 24.11.2016 zverejnila "návrh rozpočtu obce Ratková pre rok 2016" na pripomienkovanie.
Dokument návrhu rozpočtu je verejnosti sprístupnený

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Ratková
Obecné zastupiteľstvo Obce Ratková v súlade s § 11 ods. 4 a § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990

Skúška sirény - termíny pre rok 2017
Aktivácia miestne ovládaných elektromotorických sirén pre rok 2017 prebehne v nasledujúcich termínoch, vždy v čase o 12:00 hod.:

13. január,

Oznámenie o strategickom dokumente PHSR obce Rákoš 2015-2024 - dátum zverejnenia: 12.11.2015
Obec Ratková, ako dotknutá obec, informuje verejnosť o strategickom dokumente - PHSR obce Rákoš 2015-2024.
Oznámenie je verejnosti sprístupnené

Obecná pálenica
Začatie prevádzky v pestovateľkej pálenici v Ratkovej od 08. septembra 2015.

Upozornenie pre seniorov
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

UPOZORŇUJE OBČANOV !!!

Na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku

VÝZVA - ochrana pozemkov pred zaburinením
Okresný úrad v Rimavskej Sobote, pozemkový a lesný odborupozrňuje a vyzývakaždého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili