Vývesná tabuľa

OZNAMY
pdf Upozornenie pre vodičov
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Ratková
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva obce Ratková
pdf Návrh dodatku č. 1 k VZN 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pdf Návrh rozpočtu obce Ratková 2018-2020 – príjmy
pdf Návrh rozpočtu obce Ratková 2018-2020 – výdavky
pdf Výberové konanie - riaditeľ-ka Materskej školy v Ratkovej, dátum zverejnenia: 07.11.2017
pdf Ponuka zamestnania - výberové konanie - miestne občianske poriadkové služby; dátum zverejnenia: 7.11.2017
pdf Výzva na predloženie ponúk: „Stavebný dozor – Výstavba zberného dvora v obci Ratková “
pdf Návrh programu OZ 26.10.2017
pdf Výzva: Vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe zberného dvora v obci Ratková
pdf Rozhodnutie o umiestnení stavby 4x4 BJ Ratková
pdf Skúška sirén v roku 2017
pdf Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania
pdf Návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva 09.12.2016, dátum zverejnenia: 06.12.2016
pdf NÁVRH ROZPOČTU OBCE Ratková na r. 2017 - 2019 - VÝDAVKY, dátum zverejnenia: 24.11.2016
pdf NÁVRH ROZPOČTU OBCE Ratková na r. 2017 - 2019 - PRÍJMY, dátum zverejnenia: 24.11.2016
pdf Verejná vyhláška - Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených v poľovnom revíri č. 02/RA/2007 Ratková, dátum zverejnenia: 05.10.2016
pdf Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Ratková, dátum zverejnenia: 27.09.2016
pdf DCOM - Oznámenie občanom
pdf Výberové konanie na pracovné pozície terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a terénneho pracovníka (TP)
pdf Návrh rozpočtu obce Ratková pre rok 2016 - časť 2.: VÝDAVKY, dátum zverejnenia: 30.11.2015
pdf Návrh rozpočtu obce Ratková pre rok 2016 - časť 1.: PRÍJMY, dátum zverejnenia: 30.11.2015
pdf Oznámenie o strategickom dokumente - PHSR obce Rákoš 2015-2024 - dátum zverejnenia: 12.11.2015
pdf Verejná vyhláška - žiadosť o vyjadrenie k využitiu územia v 50 m ochrannom pásme lesa - záväzné stanovisko - Realizácia optických sietí - dátum vyvesenia: 10.11.2015
pdf Návrh VZN č. 1/2015 o verejnom obstarávaní - dátum zverejnenia: 11.06.2015
pdf Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu obce k 31.12.2014 - dátum zverejnenia: 11.06.2015
pdf Záverečný účet obce za rok 2014 - dátum zverejnenia: 11.06.2015
pdf Preskúšanie sirén pre rok 2015
pdf PONUKA PRÁCE - Elektrikár Nemecko
pdf PONUKA PRÁCE
pdf Plán kontrol hlavného kontrolóra na 1 polrok 2015
pdf Výzva na predkladanie ponúk-Dodávka IKT ZS zverejnena 30.01.2015
pdf Výzva na predkladanie ponúk-Dodávka prevádzkového zariadenia ZS zverejnena 30.01.2015
pdf Výzva na predkladanie ponúk-Dodávka zdravotníckej techniky ZS zverejnena 30.01.2015
pdf Výzva na predkladanie ponúk-Zabezpečenie publicity a informovanosti ZS zverejnena 30.01.2015
pdf Preventívno-výchovná činnosť na úseku ochrany pred požiarmi
pdf Výzva na predkladanie ponúk-Výkon činnosti stavebného dozoru ZS zverejnena 08.09.2014
pdf Záverečný účet obce za rok 2013
pdf Návrh programu OZ 22.11.2017
pdf Návrh programu OZ 12.10.2018